Obec Hora Svatého Šebestiána
Hora Svatého
Šebestiána
obec Nová Ves

Ve dnech 10.6.-14.6.24 Oú pro veřejnost uzavřen z důvodu rekonstrukce.

Prohlášení o ochraně soukromí

 

 Informace o zpracování osobních údajů

 

 

Chráníme vaše údaje

Tímto dokumentem vám poskytujeme informace o vašich právech souvisejících se zpracováváním vašich osobních údajů.  Při zpracovávání osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména zákonem o ochraně osobních údajů. Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování.

 

Správcem vašich osobních údajů je :

              

                          Obec Hora sv. Šebestiána

                            Hora sv. Šebestiána č.p. 3

                            431 82 Hora sv. Šebestiána

                           IČO  00261866

                           (dále jen obec)

 

Níže se dozvíte, jak budeme zpracovávat Vaše osobní údaje s ohledem na Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR).

 

Základní zásady ochrany osobních údajů

 

 • Obec se zavazuje dodržovat povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů tak, aby byla chráněna práva všech subjektů, jejichž osobní údaje obec zpracovává, a to v nejvyšší možné míře.
 • Získání a zpracování osobních údajů je vždy řešeno v rámci zásad zákonnosti, transparentnosti a korektnosti.
 • Jsou prováděna opatření v oblasti technické, procesní a organizační tak, aby byla zajištěna ochrana při zpracování osobních údajů, jejich integrita, dostupnost, důvěrnost a odolnost. Tato opatření jsou pravidelně kontrolována a na základě účinnosti hodnocena a zdokonalována.
 • K osobním údajům mají přístup pouze oprávněné osoby, jiným subjektům jsou údaje předávány pouze z důvodu plnění zákonného účelu nebo se souhlasem subjektů údajů.
 • Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nutném rozsahu a po nezbytně nutnou dobu.
 • Nové požadavky vyplývající z právních předpisů nebo aktuálních hrozeb jsou neprodleně implementovány.
 • Porušení ochrany osobních údajů jsou vždy evidována, vyšetřena a v případě dopadu na práva subjektů údajů hlášena na dozorový úřad, v případě vysokých rizik také subjektům údajů.

 

Přehled zpracovávaných typů údajů a jejich zdroje

 

Obec shromažďuje osobní údaje sloužící k jednoznačné identifikaci subjektu údajů (fyzických osob), kontaktní údaje umožňující komunikaci a další údaje vztahující se k předmětu vykonávaných agend a související s poskytovanými službami a činnostmi obce. Osobní údaje jsou získávány přímo od občanů, případně ze základních registrů.

  

 

Účely zpracování

 

Hlavním účelem zpracování osobních údajů je plnění agend vyplývajících z povinností obce a poskytování služeb občanům (např. informování o událostech v obci).

Upozorňujeme, že na akcích pořádaných obcí jsou obvykle pořizovány fotografie pro účely tiskového zpravodajství a že veřejná vystoupení v záležitosti veřejného zájmu mohou být dokumentována (např. zasedání zastupitelstva obce).

 

Právní základ pro zpracování

 

Právním základem zpracování osobních údajů občanů je plnění právních povinností města, plnění uzavřených smluv, oprávněný zájem obce, souhlas subjektu údajů, veřejný zájem či životně důležité zájmy subjektu údajů.

 

Přehled účelů a právních základů pro zpracování :

 

Účel zpracování 

Právní základ*1 

Poskytování služeb systému CzechPoint 

Vedení evidence obyvatel 

Evidence sponzorů obce 

Gratulace jubilantům 

Vedení mzdové agendy 

Najímání lidských zdrojů z Úřadu práce 

Organizace voleb 

Vidimace legalizace

c

Správa lidských zdrojů 

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Evidence nájemních smluv 

Pronájem nebytových prostor 

Evidence nájemních smluv 

SMS + email rozhlas + mobilní aplikace

Vedení spisové služby 

Evidence a výběr místních poplatků 

Vedení kroniky obce 

Vymáhání nezaplacených poplatků

Komunikace s ČSSZ

c

Povolování kácení dřevin mimo les

c

Provozování obecní knihovny

a

Provozování kamerového systému

d

 

1*a) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;  

b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů; 

c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;  

d) zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;  

e) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;  

f) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě. 

 

 

Doba, po níž jsou osobní údaje zpracovávány

 

Doba zpracování osobních údajů se řídí zákonnými požadavky, smluvními ujednáními nebo dobou, na kterou byl subjektem údajů udělen souhlas se zpracováním osobních údajů.   

 

Jak probíhá zpracování osobních údajů

 

Obec zpracovává Vaše osobní údaje ve svých informačních systémech. Zpracování osobních údajů je pod stálou kontrolou procesů fyzického i technického zabezpečení. Při zpracování obce využívá bezpečnostních kontrolních a technických mechanismů zajišťujících ochranu zpracovávaných údajů v nejvyšší možné míře před neoprávněným přístupem, přenosem, ztrátou nebo zničením a před dalším možným zneužitím.

Zaměstnanci pracující s osobními údaji v rámci plnění svých pracovních povinností jsou vázáni mlčenlivostí přetrvávající i po skončení pracovního vztahu k obci.

 

ZÁZNAM O ZPRACOVÁNÍ – KAMEROVÝ SYSTÉM

 

Správce

 

Obec Hora sv. Šebestiána

Hora sv. Šebestiána č.p. 3, 431 82 Hora sv. Šebestiána

IČO: 00261866

Kontaktní osoba: Martin Došek tel.: +420 774 618 251

Účel zpracování

Ochrana majetku správce, života a zdraví osob prostřednictvím stálého kamerového systému.

Právní důvod

Oprávněné zájmy správce a třetích stran.

(článek 6 odst. 1 písm. f)

Popis kategorií subjektů údajů

Zaměstnanci a vstupující osoby do monitorovaného prostoru (dodavatelé, návštěvy apod.), veřejnost

Popis kategorií osobních údajů

Identifikační údaje ve formě kamerového záznamu

Informace poskytované subjektům údajů

Prostřednictvím piktogramů umístěných na vstupech do zaznamenávaného prostoru, včetně identifikace správce
a sdělení, kde lze získat další informace.

Příjemci osobních údajů

V odůvodněných případech orgány činné v trestním řízení, případně jiné zainteresované subjekty pro naplnění účelu zpracování (např. pojišťovna). Nejsou plánovaní příjemci v třetích zemích.

Lhůta pro výmaz

Doba uchovávání záznamu je 3 dny. Řešený zachycený incident je uchován pro nezbytnou dobu.

Technická a organizační opatření

Bezpečnostní kryt, řízený přístup k datům, školení oprávněných osob, vedení předávacích protokolů třetím osobám.

Podrobněji řešeno ve směrnici k provozu kamerového systému, která je přiložena k tomuto záznamu.

Počet zapojených kamer

15 kamer, které jsou rozmístěny po katastru obce Hora sv. Šebestiána

 

Objekt umístění kamer a uložiště

Pět kamer jsou umístěno na budově kulturní domu a první z nich zabírá křižovatku u náměstí, druhá kamera ulici k Obecnímu úřadu, třetí monitoruje prostor velké části náměstí a čtvrtá zabírá poštu a pátá monitoruje hlavní ulici směrem k čerpací stanici.

Dvě kamery jsou umístěny na budově hasičárny, kdy jedna zabírá garáže a dvůr tohoto areálu a druhá směřuje na obecní hřiště.

Jedna kamera je umístěna na sloupu veřejného osvětlení a monitoruje křižovatku.

Tři kamery jsou umístěny na sloupu veřejného osvětlení přímo v prostoru křižovatky a z toho jedna zabírá prostor k ČOV, druhá ulici k rybníku a třetí prostor vlastní křižovatky.

Další kamera je umístěna v prostoru benzínové čerpací stanice a monitoruje celé její okolí.

Jedna kamera je umístěna v zadní budovy OÚ a tato monitoruje dvůr se stavebním materiálem a technickým zázemím

Dále jsou dvě kamery naistalovány na budově mateřské školy, kdy jedna monitoruje zahradu s hracími prvky a druhá vstupní prostor do budovy.

Kamerový systém využívá technologii NanoStation 5AC LoCo.

Záznamové zařízení je kompaktní, umístěné v budově obecního úřadu na Ubiquiti Rocket 5 AC Lite s Linux softwarem, pro maximální počet 15 kamer od výrobce HDtech. Jádro systému je založené na Linux technologii operačního softwaru v kombinaci s technologií RICS CPU procesoru zajišťuje vysoký výkon a spolehlivost celého systému.

Režim kamer

Nepřetržitý

Dochází k prostému záznamu bez využití softwarového porovnání biometrických charakteristik.

Zpracovatel

excam tech s.r.o., IČ.: 07696051, Prha 1 – Staré město, Kaprova 42/14, .

 

 

 

 

 

 

Předávání osobních údajů jiným osobám

 

Obec předává osobní údaje zpracovatelům osobních údajů na základě smlouvy s příslušnými ustanoveními o zpracování osobních údajů.

 

Seznam zpracovatelů :

 

Alis spol. s.r.o.                                                                                  IČ: 00672416

 

Galileo Corporation s.r.o.                                                                 IČ: 25448714

 

Petr Jirát. JUDr., advokát                                                                 IČ: 71463615

 

Konzulta Brno a.s.                                                                            IČ: 25548085

 

SKKS Chomutov                                                                               IČ: 00360589

 

Innovation One s.r.o.                                                                        IČ: 04734807

 

Jaroslav Procházka                                                                           IČ: 63738104

 

Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov                IČ: 00360589

 

 

Dále mohou být osobní údaje předány subjektům veřejné moci a státním orgánům, pokud je to uloženo nebo umožněno právním předpisem.

 

   

Zpracování osobních údajů na základě souhlasu

 

Subjekt údajů se v případě zpracování osobních údajů na základě informovaného souhlasu vždy svobodně rozhodne, zda svůj souhlas poskytne, případně omezí nebo zda odmítne souhlas udělit. Obec je vázána rozsahem poskytnutého souhlasu.

Poskytnutý souhlas lze kdykoli odvolat. Po odvolání souhlasu nebo jeho neposkytnutí ukončí obec zpracování osobních údajů.

 

 

Práva subjektů údajů

 

Právo na přístup

 

umožňuje subjektu údajů zjistit, zda a případně jaké údaje o jeho osobě obec zpracovává, účel, právní základ, způsob a dobu zpracování a o příjemcích, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny. Stejně tak má každý subjekt údajů právo na informaci o všech osobních údajích, které o něm obec zpracovává. Tím by však neměla být dotčena práva ostatních (zejména právo na ochranu jejich osobních údajů, ale rovněž se může jednat o ochranu duševního vlastnictví či obchodního tajemství), případně ohrožena národní bezpečnost. Subjekty údajů také mají být informováni o tom, zda jsou jejich osobní údaje využívány k automatickému rozhodování nebo profilování.

 

 

Právo na opravu 

 

umožňuje subjektu údajů dožadovat se nápravy v případě, kdy zjistí, že evidované údaje jsou nesprávné, nepřesné nebo neúplné. Obec musí v případě oznámení zajistit provedení opravy bez zbytečného odkladu.

 

Právo na výmaz 

 

(neboli právo být zapomenut) umožňuje subjektu údajů požadovat odstranění svých údajů z evidence obce, pokud nastane některý z těchto případů:

 • osobní údaje jsou evidovány a zpracovávány protiprávně, např. uplynula stanovená doba zpracování; 
 • zpracování bylo založeno na souhlasu, který byl odvolán, a zároveň neexistuje jiný právní důvod pro jejich zpracování;
 • rodič nesouhlasí se zpracováním osobních dat svého dítěte (pokud se jedná o zpracování údajů na základě souhlasu pro služby informační společnosti);
 • osobní údaje již nejsou pro účel, pro který byly uchovávány a zpracovávány, potřeba;
 • subjekt údajů vznese námitku proti zpracování založenou na oprávněných zájmech obce a tyto oprávněné zájmy nepřeváží zájem na ochraně osobních údajů občana.

V případě uplatnění práva na výmaz je subjekt údajů oprávněn požadovat výmaz všech výskytů a odkazů na jeho osobní údaje ve všech kopiích.

 

Právo na omezení zpracování 

 

ukládá obci omezit zpracovávání osobních údajů občana z následujících důvodů:

 • pokud subjekt údajů namítá, že zpracovávané údaje jsou nepřesné, je možné požadovat omezení zpracování na dobu nutnou k ověření přesnosti osobních údajů;
 • jestliže pro zpracování osobních údajů neexistuje právní základ, může subjekt údajů místo výmazu požadovat omezení zpracování (dočasné uchování bez dalšího zpracování);
 • jestliže osobní údaje již nejsou potřeba pro vytyčený účel obce, ale mohou být i nadále potřebné pro dítě, občana a zákonného zástupce dítěte, např. pro obhajobu případných právních nároků;
 • jestliže subjekt údajů již vznesl námitku proti zpracování údajů, je oprávněn zároveň požadovat omezení zpracování na dobu nutnou k ověření, zda oprávněné zájmy správce převáží nad zájmy subjektu údajů.

 

Právo vznést námitky

 

umožňuje subjektu údajů ohradit se proti zpracování jeho osobních údajů založenému na oprávněném nebo veřejném zájmu obce. V případě námitek subjektu údajů má obec povinnost ověřit a řádně zdůvodnit, zda oprávněné či veřejné zájmy převažují nad zájmy subjektu údajů na ochraně jeho osobních údajů.

 

Právo na přenositelnost 

 

umožňuje subjektu údajů získat své osobní údaje ve strukturované strojově čitelné podobě. Rovněž může požadovat, aby tyto údaje byly předány přímo jinému správci, pokud je to (technicky) možné a proveditelné. Právo se však uplatní pouze v případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu či smlouvě.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

 

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domníváte, že při zpracování vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů.

 

Úřad pro ochranu osobních údajů:

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

telefon: +420 234 665 111

 

 

 

Způsob uplatňování práv subjektů údajů

 

elektronickým podáním:

 

 • prostřednictvím elektronické podatelny se zaručeným elektronickým podpisem
 • podatelna@sebestian.cz
 • prostřednictvím datové schránky ua6aq3t
 • osobně v kanceláři obecního úřadu obce (písemná žádost, občanský průkaz)

-        Obec Hora sv. Šebestiána

         Hora sv. Šebestiána č.p.3

         431 82 Hora sv. Šebestiána

 

úřední hodiny

Po:   07:00 – 11:00,    13:00   - 17:00                       

Út:   

St:                               14:00 - 17:00 

Čt:                               

Pá: 

 

Postup k uplatnění práv subjektů údajů

 

 1. Přijetí žádosti
 2. Identifikace žadatele
 3. Vyhodnocení žádosti
 4. Rozhodnutí o žádosti
 5. Výkon rozhodnutí
 6. Informování žadatele

 

Lhůta na zpracování žádosti činí 30 dní ode dne přijetí žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit až o 60 dní, zejména z důvodu komplexnosti a obtížnosti případu, o čemž musí být subjekt údajů ze strany správce údajů informován, včetně důvodu prodloužení.

 

 

 

 

 

Identifikační a kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů

 

• Innovation One s.r.o.

• IČO: 004734807

• Se sídlem: Březenecká 4808, 430 04 Chomutov

 

Martin Došek

 

e-mail: martin.dosek@innone.cz

 

telefon: +420 774 618 251

      

 

 

Slovníček pojmů

 

Oprávněný zájem - zájem správce nebo třetí strany například v situaci, kdy subjekt údajů je zákazníkem správce.

 

Osobní údaj - informace o konkrétním, identifikovatelném člověku, i osobě samostatně výdělečné činné

 

Příjemce - osoba, které jsou předávány údaje.

 

Správce - osoba, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů; zpracováním může správce pověřit zpracovatele.

 

Subjekt údajů - živá osoba, k níž se osobní údaje vztahují.

 

Účel - důvod, ke kterému správce využívá vaše osobní údaje.

 

Zpracování - činnost, kterou správce nebo zpracovatel provádějí s osobními údaji.

 

Zpracovatel - osoba, která pro správce zpracovává osobní údaje.

Informace o zpracování osobních údajů
Chráníme vaše údaje
Tímto dokumentem vám poskytujeme informace o vašich právech souvisejících se zpracováváním vašich osobních údajů. Při zpracovávání osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména zákonem o ochraně osobních údajů. Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování.
Správcem vašich osobních údajů je :
Obec Hora sv. Šebestiána
Hora sv. Šebestiána č.p. 3
431 82 Hora sv. Šebestiána
IČO 00261866
(dále jen obec)
Níže se dozvíte, jak budeme zpracovávat Vaše osobní údaje s ohledem na Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR).
Základní zásady ochrany osobních údajů
 Obec se zavazuje dodržovat povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů tak, aby byla chráněna práva všech subjektů, jejichž osobní údaje obec zpracovává, a to v nejvyšší možné míře.
 Získání a zpracování osobních údajů je vždy řešeno v rámci zásad zákonnosti, transparentnosti a korektnosti.
 Jsou prováděna opatření v oblasti technické, procesní a organizační tak, aby byla zajištěna ochrana při zpracování osobních údajů, jejich integrita, dostupnost, důvěrnost a odolnost. Tato opatření jsou pravidelně kontrolována a na základě účinnosti hodnocena a zdokonalována.
 K osobním údajům mají přístup pouze oprávněné osoby, jiným subjektům jsou údaje předávány pouze z důvodu plnění zákonného účelu nebo se souhlasem subjektů údajů.
 Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nutném rozsahu a po nezbytně nutnou dobu.
 Nové požadavky vyplývající z právních předpisů nebo aktuálních hrozeb jsou neprodleně implementovány.
 Porušení ochrany osobních údajů jsou vždy evidována, vyšetřena a v případě dopadu na práva subjektů údajů hlášena na dozorový úřad, v případě vysokých rizik také subjektům údajů.
Přehled zpracovávaných typů údajů a jejich zdroje
Obec shromažďuje osobní údaje sloužící k jednoznačné identifikaci subjektu údajů (fyzických osob), kontaktní údaje umožňující komunikaci a další údaje vztahující se k předmětu vykonávaných agend a související s poskytovanými službami a činnostmi obce. Osobní údaje jsou získávány přímo od občanů, případně ze základních registrů.
Účely zpracování
Hlavním účelem zpracování osobních údajů je plnění agend vyplývajících z povinností obce a poskytování služeb občanům (např. informování o událostech v obci).
Upozorňujeme, že na akcích pořádaných obcí jsou obvykle pořizovány fotografie pro účely tiskového zpravodajství a že veřejná vystoupení v záležitosti veřejného zájmu mohou být dokumentována (např. zasedání zastupitelstva obce).
Právní základ pro zpracování
Právním základem zpracování osobních údajů občanů je plnění právních povinností města, plnění uzavřených smluv, oprávněný zájem obce, souhlas subjektu údajů, veřejný zájem či životně důležité zájmy subjektu údajů.
Přehled účelů a právních základů pro zpracování :
Účel zpracování
Právní základ*1
Poskytování služeb systému CzechPoint
c
Vedení evidence obyvatel
c
Evidence sponzorů obce
f
Gratulace jubilantům
c
Vedení mzdové agendy
c
Najímání lidských zdrojů z Úřadu práce
c
Organizace voleb
c
Vidimace legalizace
c
Správa lidských zdrojů
c
Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
c
Evidence nájemních smluv
c
Pronájem nebytových prostor
c
Evidence nájemních smluv
c
SMS + email rozhlas + mobilní aplikace
a
Vedení spisové služby
c
Evidence a výběr místních poplatků
c
Vedení kroniky obce
c
Vymáhání nezaplacených poplatků
c
Komunikace s ČSSZ
c
Povolování kácení dřevin mimo les
c
Provozování obecní knihovny
a
Provozování kamerového systému
d
1*a) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;
b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
d) zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;
e) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;
f) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.
Doba, po níž jsou osobní údaje zpracovávány
Doba zpracování osobních údajů se řídí zákonnými požadavky, smluvními ujednáními nebo dobou, na kterou byl subjektem údajů udělen souhlas se zpracováním osobních údajů.
Jak probíhá zpracování osobních údajů
Obec zpracovává Vaše osobní údaje ve svých informačních systémech. Zpracování osobních údajů je pod stálou kontrolou procesů fyzického i technického zabezpečení. Při zpracování obce využívá bezpečnostních kontrolních a technických mechanismů zajišťujících ochranu zpracovávaných údajů v nejvyšší možné míře před neoprávněným přístupem, přenosem, ztrátou nebo zničením a před dalším možným zneužitím.
Zaměstnanci pracující s osobními údaji v rámci plnění svých pracovních povinností jsou vázáni mlčenlivostí přetrvávající i po skončení pracovního vztahu k obci.
ZÁZNAM O ZPRACOVÁNÍ – KAMEROVÝ SYSTÉM
Správce
Obec Hora sv. Šebestiána
Hora sv. Šebestiána č.p. 3, 431 82 Hora sv. Šebestiána
IČO: 00261866
Kontaktní osoba: Martin Došek tel.: +420 774 618 251
Účel zpracování
Ochrana majetku správce, života a zdraví osob prostřednictvím stálého kamerového systému.
Právní důvod
Oprávněné zájmy správce a třetích stran.
(článek 6 odst. 1 písm. f)
Popis kategorií subjektů údajů
Zaměstnanci a vstupující osoby do monitorovaného prostoru (dodavatelé, návštěvy apod.), veřejnost
Popis kategorií osobních údajů
Identifikační údaje ve formě kamerového záznamu
Informace poskytované subjektům údajů
Prostřednictvím piktogramů umístěných na vstupech do zaznamenávaného prostoru, včetně identifikace správce a sdělení, kde lze získat další informace.
Příjemci osobních údajů
V odůvodněných případech orgány činné v trestním řízení, případně jiné zainteresované subjekty pro naplnění účelu zpracování (např. pojišťovna). Nejsou plánovaní příjemci v třetích zemích.
Lhůta pro výmaz
Doba uchovávání záznamu je 3 dny. Řešený zachycený incident je uchován pro nezbytnou dobu.
Technická a organizační opatření
Bezpečnostní kryt, řízený přístup k datům, školení oprávněných osob, vedení předávacích protokolů třetím osobám.
Podrobněji řešeno ve směrnici k provozu kamerového systému, která je přiložena k tomuto záznamu.
Počet zapojených kamer
15 kamer, které jsou rozmístěny po katastru obce Hora sv. Šebestiána
Objekt umístění kamer a uložiště
Pět kamer jsou umístěno na budově kulturní domu a první z nich zabírá křižovatku u náměstí, druhá kamera ulici k Obecnímu úřadu, třetí monitoruje prostor velké části náměstí a čtvrtá zabírá poštu a pátá monitoruje hlavní ulici směrem k čerpací stanici.
Dvě kamery jsou umístěny na budově hasičárny, kdy jedna zabírá garáže a dvůr tohoto areálu a druhá směřuje na obecní hřiště.
Jedna kamera je umístěna na sloupu veřejného osvětlení a monitoruje křižovatku.
Tři kamery jsou umístěny na sloupu veřejného osvětlení přímo v prostoru křižovatky a z toho jedna zabírá prostor k ČOV, druhá ulici k rybníku a třetí prostor vlastní křižovatky.
Další kamera je umístěna v prostoru benzínové čerpací stanice a monitoruje celé její okolí.
Jedna kamera je umístěna v zadní budovy OÚ a tato monitoruje dvůr se stavebním materiálem a technickým zázemím
Dále jsou dvě kamery naistalovány na budově mateřské školy, kdy jedna monitoruje zahradu s hracími prvky a druhá vstupní prostor do budovy.
Kamerový systém využívá technologii NanoStation 5AC LoCo.
Záznamové zařízení je kompaktní, umístěné v budově obecního úřadu na Ubiquiti Rocket 5 AC Lite s Linux softwarem, pro maximální počet 15 kamer od výrobce HDtech. Jádro systému je založené na Linux technologii operačního softwaru v kombinaci s technologií RICS CPU procesoru zajišťuje vysoký výkon a spolehlivost celého systému.
Režim kamer
Nepřetržitý
Dochází k prostému záznamu bez využití softwarového porovnání biometrických charakteristik.
Zpracovatel
excam tech s.r.o., IČ.: 07696051, Prha 1 – Staré město, Kaprova 42/14, .
Předávání osobních údajů jiným osobám
Obec předává osobní údaje zpracovatelům osobních údajů na základě smlouvy s příslušnými ustanoveními o zpracování osobních údajů.
Seznam zpracovatelů :
Alis spol. s.r.o. IČ: 00672416
Galileo Corporation s.r.o. IČ: 25448714
Petr Jirát. JUDr., advokát IČ: 71463615
Konzulta Brno a.s. IČ: 25548085
SKKS Chomutov IČ: 00360589
Innovation One s.r.o. IČ: 04734807
Jaroslav Procházka IČ: 63738104
Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov IČ: 00360589
Dále mohou být osobní údaje předány subjektům veřejné moci a státním orgánům, pokud je to uloženo nebo umožněno právním předpisem.
Zpracování osobních údajů na základě souhlasu
Subjekt údajů se v případě zpracování osobních údajů na základě informovaného souhlasu vždy svobodně rozhodne, zda svůj souhlas poskytne, případně omezí nebo zda odmítne souhlas udělit. Obec je vázána rozsahem poskytnutého souhlasu.
Poskytnutý souhlas lze kdykoli odvolat. Po odvolání souhlasu nebo jeho neposkytnutí ukončí obec zpracování osobních údajů.
Práva subjektů údajů
Právo na přístup
umožňuje subjektu údajů zjistit, zda a případně jaké údaje o jeho osobě obec zpracovává, účel, právní základ, způsob a dobu zpracování a o příjemcích, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny. Stejně tak má každý subjekt údajů právo na informaci o všech osobních údajích, které o něm obec zpracovává. Tím by však neměla být dotčena práva ostatních (zejména právo na ochranu jejich osobních údajů, ale rovněž se může jednat o ochranu duševního vlastnictví či obchodního tajemství), případně ohrožena národní bezpečnost. Subjekty údajů také mají být informováni o tom, zda jsou jejich osobní údaje využívány k automatickému rozhodování nebo profilování.
Právo na opravu
umožňuje subjektu údajů dožadovat se nápravy v případě, kdy zjistí, že evidované údaje jsou nesprávné, nepřesné nebo neúplné. Obec musí v případě oznámení zajistit provedení opravy bez zbytečného odkladu.
Právo na výmaz
(neboli právo být zapomenut) umožňuje subjektu údajů požadovat odstranění svých údajů z evidence obce, pokud nastane některý z těchto případů:
 osobní údaje jsou evidovány a zpracovávány protiprávně, např. uplynula stanovená doba zpracování;
 zpracování bylo založeno na souhlasu, který byl odvolán, a zároveň neexistuje jiný právní důvod pro jejich zpracování;
 rodič nesouhlasí se zpracováním osobních dat svého dítěte (pokud se jedná o zpracování údajů na základě souhlasu pro služby informační společnosti);
 osobní údaje již nejsou pro účel, pro který byly uchovávány a zpracovávány, potřeba;
 subjekt údajů vznese námitku proti zpracování založenou na oprávněných zájmech obce a tyto oprávněné zájmy nepřeváží zájem na ochraně osobních údajů občana.
V případě uplatnění práva na výmaz je subjekt údajů oprávněn požadovat výmaz všech výskytů a odkazů na jeho osobní údaje ve všech kopiích.
Právo na omezení zpracování
ukládá obci omezit zpracovávání osobních údajů občana z následujících důvodů:
 pokud subjekt údajů namítá, že zpracovávané údaje jsou nepřesné, je možné požadovat omezení zpracování na dobu nutnou k ověření přesnosti osobních údajů;
 jestliže pro zpracování osobních údajů neexistuje právní základ, může subjekt údajů místo výmazu požadovat omezení zpracování (dočasné uchování bez dalšího zpracování);
 jestliže osobní údaje již nejsou potřeba pro vytyčený účel obce, ale mohou být i nadále potřebné pro dítě, občana a zákonného zástupce dítěte, např. pro obhajobu případných právních nároků;
 jestliže subjekt údajů již vznesl námitku proti zpracování údajů, je oprávněn zároveň požadovat omezení zpracování na dobu nutnou k ověření, zda oprávněné zájmy správce převáží nad zájmy subjektu údajů.
Právo vznést námitky
umožňuje subjektu údajů ohradit se proti zpracování jeho osobních údajů založenému na oprávněném nebo veřejném zájmu obce. V případě námitek subjektu údajů má obec povinnost ověřit a řádně zdůvodnit, zda oprávněné či veřejné zájmy převažují nad zájmy subjektu údajů na ochraně jeho osobních údajů.
Právo na přenositelnost
umožňuje subjektu údajů získat své osobní údaje ve strukturované strojově čitelné podobě. Rovněž může požadovat, aby tyto údaje byly předány přímo jinému správci, pokud je to (technicky) možné a proveditelné. Právo se však uplatní pouze v případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu či smlouvě.
Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domníváte, že při zpracování vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů.
Úřad pro ochranu osobních údajů:
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
telefon: +420 234 665 111
Způsob uplatňování práv subjektů údajů
elektronickým podáním:
 prostřednictvím elektronické podatelny se zaručeným elektronickým podpisem
podstelna@sebestian.cz
 prostřednictvím datové schránky ua6aq3t
 osobně v kanceláři obecního úřadu obce (písemná žádost, občanský průkaz) - Obec Hora sv. Šebestiána Hora sv. Šebestiána č.p.3
431 82 Hora sv. Šebestiána
úřední hodiny
Po: 07:00 – 11:00, 13:00 - 17:00
Út:
St: 14:00 - 17:00
Čt:
Pá:
Postup k uplatnění práv subjektů údajů
1. Přijetí žádosti
2. Identifikace žadatele
3. Vyhodnocení žádosti
4. Rozhodnutí o žádosti
5. Výkon rozhodnutí
6. Informování žadatele
Lhůta na zpracování žádosti činí 30 dní ode dne přijetí žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit až o 60 dní, zejména z důvodu komplexnosti a obtížnosti případu, o čemž musí být subjekt údajů ze strany správce údajů informován, včetně důvodu prodloužení.
Identifikační a kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů
• Innovation One s.r.o.
• IČO: 004734807
• Se sídlem: Březenecká 4808, 430 04 Chomutov
Martin Došek
e-mail: martin.dosek@innone.cz
telefon: +420 774 618 251
Slovníček pojmů
Oprávněný zájem - zájem správce nebo třetí strany například v situaci, kdy subjekt údajů je zákazníkem správce.
Osobní údaj - informace o konkrétním, identifikovatelném člověku, i osobě samostatně výdělečné činné
Příjemce - osoba, které jsou předávány údaje.
Správce - osoba, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů; zpracováním může správce pověřit zpracovatele.
Subjekt údajů - živá osoba, k níž se osobní údaje vztahují.
Účel - důvod, ke kterému správce využívá vaše osobní údaje.
Zpracování - činnost, kterou správce nebo zpracovatel provádějí s osobními údaji.
Zpracovatel - osoba, která pro správce zpracovává osobní údaje.Informace o zpracování osobních údajů

 

 

Chráníme vaše údaje

Tímto dokumentem vám poskytujeme informace o vašich právech souvisejících se zpracováváním vašich osobních údajů.  Při zpracovávání osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména zákonem o ochraně osobních údajů. Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování.

 

Správcem vašich osobních údajů je :

              

                        Obec Hora sv. Šebestiána

                            Hora sv. Šebestiána č.p. 3

                       431 82 Hora sv. Šebestiána

                       IČO  00261866

                       (dále jen obec)

 

Níže se dozvíte, jak budeme zpracovávat Vaše osobní údaje s ohledem na Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR).

 

Základní zásady ochrany osobních údajů

 

 • Obec se zavazuje dodržovat povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů tak, aby byla chráněna práva všech subjektů, jejichž osobní údaje obec zpracovává, a to v nejvyšší možné míře.
 • Získání a zpracování osobních údajů je vždy řešeno v rámci zásad zákonnosti, transparentnosti a korektnosti.
 • Jsou prováděna opatření v oblasti technické, procesní a organizační tak, aby byla zajištěna ochrana při zpracování osobních údajů, jejich integrita, dostupnost, důvěrnost a odolnost. Tato opatření jsou pravidelně kontrolována a na základě účinnosti hodnocena a zdokonalována.
 • K osobním údajům mají přístup pouze oprávněné osoby, jiným subjektům jsou údaje předávány pouze z důvodu plnění zákonného účelu nebo se souhlasem subjektů údajů.
 • Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nutném rozsahu a po nezbytně nutnou dobu.
 • Nové požadavky vyplývající z právních předpisů nebo aktuálních hrozeb jsou neprodleně implementovány.
 • Porušení ochrany osobních údajů jsou vždy evidována, vyšetřena a v případě dopadu na práva subjektů údajů hlášena na dozorový úřad, v případě vysokých rizik také subjektům údajů.

 

Přehled zpracovávaných typů údajů a jejich zdroje

 

Obec shromažďuje osobní údaje sloužící k jednoznačné identifikaci subjektu údajů (fyzických osob), kontaktní údaje umožňující komunikaci a další údaje vztahující se k předmětu vykonávaných agend a související s poskytovanými službami a činnostmi obce. Osobní údaje jsou získávány přímo od občanů, případně ze základních registrů.

  

Účely zpracování

 

Hlavním účelem zpracování osobních údajů je plnění agend vyplývajících z povinností obce a poskytování služeb občanům (např. informování o událostech v obci).

Upozorňujeme, že na akcích pořádaných obcí jsou obvykle pořizovány fotografie pro účely tiskového zpravodajství a že veřejná vystoupení v záležitosti veřejného zájmu mohou být dokumentována (např. zasedání zastupitelstva obce).

 

Právní základ pro zpracování

 

Právním základem zpracování osobních údajů občanů je plnění právních povinností města, plnění uzavřených smluv, oprávněný zájem obce, souhlas subjektu údajů, veřejný zájem či životně důležité zájmy subjektu údajů.

 

Přehled účelů a právních základů pro zpracování :

 

Účel zpracování 

Právní základ*1 

Poskytování služeb systému CzechPoint 

Vedení evidence obyvatel 

Evidence sponzorů obce 

Gratulace jubilantům 

Vedení mzdové agendy 

Najímání lidských zdrojů z Úřadu práce 

Organizace voleb 

Vidimace legalizace

c

Správa lidských zdrojů 

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Evidence nájemních smluv 

Pronájem nebytových prostor 

Evidence nájemních smluv 

SMS + email rozhlas + mobilní aplikace

Vedení spisové služby 

Evidence a výběr místních poplatků 

Vedení kroniky obce 

Vymáhání nezaplacených poplatků

Komunikace s ČSSZ

c

Povolování kácení dřevin mimo les

c

Provozování obecní knihovny

a

Provozování kamerového systému

d

 

1*a) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;  

b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů; 

c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;  

d) zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;  

e) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;  

f) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě. 

 

 

Doba, po níž jsou osobní údaje zpracovávány

 

Doba zpracování osobních údajů se řídí zákonnými požadavky, smluvními ujednáními nebo dobou, na kterou byl subjektem údajů udělen souhlas se zpracováním osobních údajů.   

 

Jak probíhá zpracování osobních údajů

 

Obec zpracovává Vaše osobní údaje ve svých informačních systémech. Zpracování osobních údajů je pod stálou kontrolou procesů fyzického i technického zabezpečení. Při zpracování obce využívá bezpečnostních kontrolních a technických mechanismů zajišťujících ochranu zpracovávaných údajů v nejvyšší možné míře před neoprávněným přístupem, přenosem, ztrátou nebo zničením a před dalším možným zneužitím.

Zaměstnanci pracující s osobními údaji v rámci plnění svých pracovních povinností jsou vázáni mlčenlivostí přetrvávající i po skončení pracovního vztahu k obci.

 

ZÁZNAM O ZPRACOVÁNÍ – KAMEROVÝ SYSTÉM

 

Správce

 

Obec Hora sv. Šebestiána

Hora sv. Šebestiána č.p. 3, 431 82 Hora sv. Šebestiána

IČO: 00261866

Kontaktní osoba: Martin Došek tel.: +420 774 618 251

Účel zpracování

Ochrana majetku správce, života a zdraví osob prostřednictvím stálého kamerového systému.

Právní důvod

Oprávněné zájmy správce a třetích stran.

(článek 6 odst. 1 písm. f)

Popis kategorií subjektů údajů

Zaměstnanci a vstupující osoby do monitorovaného prostoru (dodavatelé, návštěvy apod.), veřejnost

Popis kategorií osobních údajů

Identifikační údaje ve formě kamerového záznamu

Informace poskytované subjektům údajů

Prostřednictvím piktogramů umístěných na vstupech do zaznamenávaného prostoru, včetně identifikace správce
a sdělení, kde lze získat další informace.

Příjemci osobních údajů

V odůvodněných případech orgány činné v trestním řízení, případně jiné zainteresované subjekty pro naplnění účelu zpracování (např. pojišťovna). Nejsou plánovaní příjemci v třetích zemích.

Lhůta pro výmaz

Doba uchovávání záznamu je 14 dnů. Řešený zachycený incident je uchován pro nezbytnou dobu.

Technická a organizační opatření

Bezpečnostní kryt, řízený přístup k datům, školení oprávněných osob, vedení předávacích protokolů třetím osobám.

Podrobněji řešeno ve směrnici k provozu kamerového systému, která je přiložena k tomuto záznamu.

Počet zapojených kamer

8 kamer, které jsou rozmístěny po katastru obce Hora sv. Šebestiána

 

Objekt umístění kamer a uložiště

Čtyři kamery jsou umístěny na budově kulturní domu a první z nich zabírá křižovatku u náměstí, druhá kamera ulici k Obecnímu úřadu, třetí monitoruje prostor velké části náměstí a čtvrtá zabírá prostranství před poštou.

Dvě kamery jsou umístěny na budově hasičárny, kdy jedna zabírá garáže a dvůr tohoto areálu a druhá směřuje na obecní hřiště.

Jedna kamera je umístěna na sloupu veřejného osvětlení a monitoruje křižovatku.

Jedna kamera je umístěna přímo v prostoru křižovatky a zabírá celé její okolí.

Další kamera je umístěna v prostoru benzínové čerpací stanice a monitoruje celé její okolí.

Kamerový systém využívá technologii NanoStation 5AC LoCo.

Záznamové zařízení je kompaktní, umístěné v budově obecního úřadu na Ubiquiti Rocket 5 AC Lite s Linux softwarem, pro maximální počet 9 kamer od výrobce HDtech. Jádro systému je založené na Linux technologii operačního softwaru v kombinaci s technologií RICS CPU procesoru zajišťuje vysoký výkon a spolehlivost celého systému.

Režim kamer

Nepřetržitý

Dochází k prostému záznamu bez využití softwarového porovnání biometrických charakteristik.

Zpracovatel

Nevyužívá se.

 

 

 

Předávání osobních údajů jiným osobám

 

Obec předává osobní údaje zpracovatelům osobních údajů na základě smlouvy s příslušnými ustanoveními o zpracování osobních údajů.

 

Seznam zpracovatelů :

 

Alis spol. s.r.o.                                                                  IČ: 00672416

 

Galileo Corporation s.r.o.                                                   IČ: 25448714

 

Petr Jirát. JUDr., advokát                                                  IČ: 71463615

 

Konzulta Brno a.s.                                                            IČ: 25548085

 

SKKS Chomutov                                                                IČ: 00360589

 

Innovation One s.r.o.                                                        IČ: 04734807

 

Jaroslav Procházka                                                            IČ: 63738104

 

Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov       IČ: 00360589

 

 

Dále mohou být osobní údaje předány subjektům veřejné moci a státním orgánům, pokud je to uloženo nebo umožněno právním předpisem.

 

   

Zpracování osobních údajů na základě souhlasu

 

Subjekt údajů se v případě zpracování osobních údajů na základě informovaného souhlasu vždy svobodně rozhodne, zda svůj souhlas poskytne, případně omezí nebo zda odmítne souhlas udělit. Obec je vázána rozsahem poskytnutého souhlasu.

Poskytnutý souhlas lze kdykoli odvolat. Po odvolání souhlasu nebo jeho neposkytnutí ukončí obec zpracování osobních údajů.

 

 

Práva subjektů údajů

 

Právo na přístup

 

umožňuje subjektu údajů zjistit, zda a případně jaké údaje o jeho osobě obec zpracovává, účel, právní základ, způsob a dobu zpracování a o příjemcích, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny. Stejně tak má každý subjekt údajů právo na informaci o všech osobních údajích, které o něm obec zpracovává. Tím by však neměla být dotčena práva ostatních (zejména právo na ochranu jejich osobních údajů, ale rovněž se může jednat o ochranu duševního vlastnictví či obchodního tajemství), případně ohrožena národní bezpečnost. Subjekty údajů také mají být informováni o tom, zda jsou jejich osobní údaje využívány k automatickému rozhodování nebo profilování.

 

 

Právo na opravu 

 

umožňuje subjektu údajů dožadovat se nápravy v případě, kdy zjistí, že evidované údaje jsou nesprávné, nepřesné nebo neúplné. Obec musí v případě oznámení zajistit provedení opravy bez zbytečného odkladu.

 

Právo na výmaz 

 

(neboli právo být zapomenut) umožňuje subjektu údajů požadovat odstranění svých údajů z evidence obce, pokud nastane některý z těchto případů:

 • osobní údaje jsou evidovány a zpracovávány protiprávně, např. uplynula stanovená doba zpracování; 
 • zpracování bylo založeno na souhlasu, který byl odvolán, a zároveň neexistuje jiný právní důvod pro jejich zpracování;
 • rodič nesouhlasí se zpracováním osobních dat svého dítěte (pokud se jedná o zpracování údajů na základě souhlasu pro služby informační společnosti);
 • osobní údaje již nejsou pro účel, pro který byly uchovávány a zpracovávány, potřeba;
 • subjekt údajů vznese námitku proti zpracování založenou na oprávněných zájmech obce a tyto oprávněné zájmy nepřeváží zájem na ochraně osobních údajů občana.

V případě uplatnění práva na výmaz je subjekt údajů oprávněn požadovat výmaz všech výskytů a odkazů na jeho osobní údaje ve všech kopiích.

 

Právo na omezení zpracování 

 

ukládá obci omezit zpracovávání osobních údajů občana z následujících důvodů:

 • pokud subjekt údajů namítá, že zpracovávané údaje jsou nepřesné, je možné požadovat omezení zpracování na dobu nutnou k ověření přesnosti osobních údajů;
 • jestliže pro zpracování osobních údajů neexistuje právní základ, může subjekt údajů místo výmazu požadovat omezení zpracování (dočasné uchování bez dalšího zpracování);
 • jestliže osobní údaje již nejsou potřeba pro vytyčený účel obce, ale mohou být i nadále potřebné pro dítě, občana a zákonného zástupce dítěte, např. pro obhajobu případných právních nároků;
 • jestliže subjekt údajů již vznesl námitku proti zpracování údajů, je oprávněn zároveň požadovat omezení zpracování na dobu nutnou k ověření, zda oprávněné zájmy správce převáží nad zájmy subjektu údajů.

 

Právo vznést námitky

 

umožňuje subjektu údajů ohradit se proti zpracování jeho osobních údajů založenému na oprávněném nebo veřejném zájmu obce. V případě námitek subjektu údajů má obec povinnost ověřit a řádně zdůvodnit, zda oprávněné či veřejné zájmy převažují nad zájmy subjektu údajů na ochraně jeho osobních údajů.

 

Právo na přenositelnost 

 

umožňuje subjektu údajů získat své osobní údaje ve strukturované strojově čitelné podobě. Rovněž může požadovat, aby tyto údaje byly předány přímo jinému správci, pokud je to (technicky) možné a proveditelné. Právo se však uplatní pouze v případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu či smlouvě.

 

 

 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

 

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domníváte, že při zpracování vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů.

 

Úřad pro ochranu osobních údajů:

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

telefon: +420 234 665 111

 

 

 

Způsob uplatňování práv subjektů údajů

 

elektronickým podáním:

 

 • prostřednictvím elektronické podatelny se zaručeným elektronickým podpisem
 • podatelna@sebestian.cz
 • prostřednictvím datové schránky ua6aq3t
 • osobně v kanceláři obecního úřadu obce (písemná žádost, občanský průkaz)

-        Obec Hora sv. Šebestiána

         Hora sv. Šebestiána č.p.3

          431 82 Hora sv. Šebestiána

 

úřední hodiny

Po:   07:00 – 11:00,         13:00 - 17:00                       

Út:   

St:                         14:00 - 17:00        

Čt:                      

Pá: 

 

Postup k uplatnění práv subjektů údajů

 

 1. Přijetí žádosti
 2. Identifikace žadatele
 3. Vyhodnocení žádosti
 4. Rozhodnutí o žádosti
 5. Výkon rozhodnutí
 6. Informování žadatele

 

Lhůta na zpracování žádosti činí 30 dní ode dne přijetí žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit až o 60 dní, zejména z důvodu komplexnosti a obtížnosti případu, o čemž musí být subjekt údajů ze strany správce údajů informován, včetně důvodu prodloužení.

 

Identifikační a kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů

 

• Innovation One s.r.o.

• IČO: 004734807

• Se sídlem: Březenecká 4808, 430 04 Chomutov

 

Martin Došek

 

e-mail: martin.dosek@innone.cz

 

telefon: +420 774 618 251

      

 

 

Slovníček pojmů

 

Oprávněný zájem - zájem správce nebo třetí strany například v situaci, kdy subjekt údajů je zákazníkem správce.

 

Osobní údaj - informace o konkrétním, identifikovatelném člověku, i osobě samostatně výdělečné činné

 

Příjemce - osoba, které jsou předávány údaje.

 

Správce - osoba, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů; zpracováním může správce pověřit zpracovatele.

 

Subjekt údajů - živá osoba, k níž se osobní údaje vztahují.

 

Účel - důvod, ke kterému správce využívá vaše osobní údaje.

 

Zpracování - činnost, kterou správce nebo zpracovatel provádějí s osobními údaji.

 

Zpracovatel - osoba, která pro správce zpracovává osobní údaje.

 

Vstupem na všechny obecní akce občan dává souhlas se zpracováním, zbeřejňování fotografii a záznamů z akcí na základě konkludentního souhlasu

Udělení konkludentního souhlasu 1.pdf (120.73 kB)

ČEZ Distribuce

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Czech POINT

Logo Czech POINT

IFrame

Mobilní aplikace

V obraze

Volně ke stažení:

Google playApp Store

Sociální sítě

Obce Hora Sv. Šebestiána a Nová Ves

facebook

Webkamera

 Hora Sv. Šebestiána

webkamera

     Windy.com

windy.com

na kole i pěšky

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 13. 6. 2024
slabý déšť 13 °C 4 °C
pátek 14. 6. slabý déšť 14/5 °C
sobota 15. 6. zataženo 17/7 °C
neděle 16. 6. slabý déšť 19/7 °C

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Aktuální teplota

14.6.2024 02:06

Aktuální teplota:

8.8 °C

Vlhkost:

85.7 %

Rosný bod:

6.5 °C

Vyhledávač firem

Kontakt

č.p.3, 431 82 Hora Sv. Šebestiána

Telefon/fax: 474 695 131

E-mail: podatelna@sebestian.cz

ID Datové schránky:

ua6aq3t

Úřední hodiny

Pondělí:  7:00 - 11:00

                 13:00 - 17:00

Středa:   14:00 - 17:00

Starosta obce:

Ing. Štelcichová Lenka, tel.474 695 121

Mapa