​​podatelna@sebestian.cz

Obec Hora Svatého Šebestiána
Hora Svatého
Šebestiána
obec Nová Ves

Jak vyhlásit místní referendum

3. Pojmenování (název) životní situace

Jak vyhlásit místní referendum

4. Základní informace k životní situaci

Místní referendum, nebo-li místní lidové hlasování, je institutem přímé demokracie.
V místním referendu rozhodují oprávněné osoby o záležitostech, které patří do samostatné působnosti obce či statutárního města.
Obcí je třeba v tomto případě rozumět také městskou část nebo městský obvod územně členěného statutárního města a městskou část hlavního města Prahy; pojem statutární město zahrnuje také hlavní město Praha.
V určitých případech je možné místní referendum konat také na území části obce, aniž by se jednalo o městskou část či městský obvod.
Oprávněné osoby v místním referendu hlasují o jednoznačně položené otázce, na niž je možné odpovědět pouze slovem "ano" či slovem "ne" - tedy o otázce zjišťovací.
Není vyloučeno, aby se místní referendum konalo o více samostatných otázkách.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Místní referendum se koná, jestliže:
 • se na tom usnese zastupitelstvo obce nebo zastupitelstvo statutárního města, nebo
 • přípravný výbor podá návrh na konání místního referenda (dále jen "návrh přípravného výboru") a zastupitelstvo obce nebo zastupitelstvo statutárního města rozhodne o jeho vyhlášení.
Přípravný výbor tvoří pro účely místního referenda nejméně 3 oprávněné osoby, nestanoví-li podmínky ustavení přípravného výboru zvláštní právní předpis - např. § 21 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Oprávněnou osobou je každá osoba, která má právo volit do zastupitelstva obce dle § 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Přípravný výbor uvede, kdo z jeho členů je zmocněn jednat jejich jménem; úkony zmocněnce jsou pro přípravný výbor závazné.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Přípravný výbor - navrhuje uspořádání místního referenda; deleguje členy do komisí pro hlasování; může podat soudu návrh na určení, že místní referendum má být vyhlášeno nebo že návrh přípravného výboru nemá vady; může podat soudu návrh na neplatnost hlasování a návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí v místním referendu.

Návrh přípravného výboru může být podán, pokud jej v obci nebo statutárním městě svým podpisem podpořil stanovený počet oprávněných osob; stejné pravidlo platí i pro případ, kdy se místní referendum koná na území části obce.

Stanovené počty osob jsou následující:
 • do 3 000 obyvatel ...... 30 % oprávněných osob,
 • do 20 000 obyvatel ...... 20 % oprávněných osob,
 • do 200 000 obyvatel ...... 10 % oprávněných osob,
 • nad 200 000 obyvatel ....... 6 % oprávněných osob.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Předložením písemného návrhu přípravného výboru (spolu s přílohou) u příslušného úřadu.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Návrh přípravného výboru předkládá přípravný výbor obecnímu úřadu, úřadu městské části nebo městského obvodu (dále jen "obecní úřad") nebo Magistrátu hlavního města Prahy nebo magistrátu územně členěného statutárního města (dále jen "magistrát statutárního města"), který posoudí předložený návrh přípravného výboru.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Návrh přípravného výboru musí obsahovat:

 • označení území, na němž se konání místního referenda navrhuje,
 • znění otázky, popř. otázek, navržené k rozhodnutí v místním referendu,
 • odůvodnění návrhu,
 • odhad nákladů spojených s provedením místního referenda a realizací rozhodnutí přijatého v místním referendu a způsob jejich úhrady z rozpočtu obce, popř. statutárního města,
 • označení zmocněnce z členů přípravného výboru,
 • jména a příjmení členů přípravného výboru, jejich datum narození, místo, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, kterým se rozumí adresa pobytu, a jejich vlastnoruční podpisy.
Přílohu návrhu přípravného výboru, která je jeho součástí, tvoří podpisová listina s očíslovanými podpisovými archy.
Každý podpisový arch podpisové listiny musí obsahovat:
 • označení území, na němž se má místní referendum konat,
 • znění otázky, popř. otázek, navržené k rozhodnutí v místním referendu,
 • jména a příjmení členů přípravného výboru a jejich adresu trvalého pobytu,
 • upozornění pro oprávněné osoby podporující konání místního referenda tohoto znění: "Ten, kdo podepíše vícekrát tentýž návrh na konání místního referenda nebo kdo podepíše podpisovou listinu, ač není oprávněnou osobou podle zákona o místním referendu, nebo kdo v podpisové listině uvede nepravdivé údaje, dopouští se přestupku, za který mu může být uložena pokuta do výše 3 000 Kč."
Oprávněná osoba podporující konání místního referenda uvede na podpisovém archu své jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu a připojí vlastnoruční podpis.
Návrh přípravného výboru a podpisové listiny nesmí být vystaveny v prostorách státních orgánů a orgánů územní samosprávy.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Přezkoumání náležitostí návrhu přípravného výboru
Návrh přípravného výboru (spolu s přílohou) předkládá přípravný výbor obecnímu úřadu nebo magistrátu statutárního města, který posoudí předložený návrh přípravného výboru ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho podání; jestliže v návrhu přípravného výboru neshledá nedostatky, neprodleně po uplynutí této lhůty písemně vyrozumí zmocněnce.
Nemá-li návrh přípravného výboru náležitosti stanovené zákonem č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo obsahuje-li nesprávné nebo neúplné údaje, obecní úřad nebo magistrát statutárního města neprodleně písemně vyzve zmocněnce, aby takové nedostatky ve stanovené lhůtě, která nesmí být kratší než 7 dnů, odstranil; současně obecní úřad nebo magistrát statutárního města návrh přípravného výboru zmocněnci podle potřeby vrátí a o tomto postupu učiní zápis a přiloží k němu kopii návrhu přípravného výboru.
V případě, že obecní úřad nebo magistrát statutárního města nevyrozumí zmocněnce o tom, že návrh přípravného výboru nemá nedostatky, nebo ho nevyzve k jejich odstranění, považuje se takový návrh přípravného výboru po uplynutí lhůty 30 dnů od jeho podání za bezvadný.
Bezvadný návrh přípravného výboru předloží rada obce k projednání zastupitelstvu obce na jeho nejbližším zasedání; obdobně postupuje rada města, která bezvadný návrh přípravného výboru předloží k projednání zastupitelstvu statutárního města.
Vyhlášení místního referenda na návrh přípravného výboru
Zastupitelstvo obce nebo zastupitelstvo statutárního města (po předložení bezvadného návrhu přípravného výboru radou obce nebo radou města) na svém nejbližším zasedání usnesením rozhodne:
 • o vyhlášení místního referenda, jestliže lze o navržené otázce místní referendum konat, a zároveň stanoví den jeho konání,
 • o tom, že místní referendum nevyhlásí, jestliže o navržené otázce nelze místní referendum konat.
Zastupitelstvo obce nebo zastupitelstvo statutárního města neprodleně vyrozumí zmocněnce o přijatém usnesení a zároveň toto usnesení vyvěsí na úřední desce příslušného obecního úřadu po dobu 15 dnů; usnesení zastupitelstva statutárního města se vyvěsí neprodleně po dobu 15 dnů na úřední desce magistrátu statutárního města a na úředních deskách úřadů všech městských částí nebo městských obvodů.
Obdobně postupuje příslušné zastupitelstvo při vyhlášení místního referenda na základě rozhodnutí soudu.
Zastupitelstvo obce nebo zastupitelstvo statutárního města může o otázce navržené k rozhodnutí v místním referendu rozhodnout bez vyhlášení místního referenda - o tomto rozhodnutí neprodleně písemně vyrozumí zmocněnce; prohlásí-li zmocněnec ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení tohoto vyrozumění, že na konání místního referenda trvá, zastupitelstvo obce nebo zastupitelstvo statutárního města na svém nejbližším zasedání místní referendum vyhlásí (v této lhůtě nelze vykonat rozhodnutí zastupitelstva o navržené otázce bez vyhlášení místního referenda); rozhodnutí zastupitelstva obce nebo zastupitelstva statutárního města podle věty první pozbývá dnem vyhlášení místního referenda platnosti.
Ode dne vyhlášení místního referenda do dne vyhlášení jeho výsledků nepřísluší orgánům obce nebo orgánům statutárního města rozhodovat o věci, která je předmětem otázky ve vyhlášeném místním referendu.
Vyhlášení místního referenda z rozhodnutí zastupitelstva obce nebo zastupitelstva statutárního města

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním návrhu přípravného výboru elektronickou poštou.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Soudní ochrana návrhu přípravného výboru
Právo domáhat se ochrany u soudu (dle § 91a zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů) má přípravný výbor, jestliže:
 • nesouhlasí s výzvou obecního úřadu nebo magistrátu statutárního města k odstranění vad návrhu přípravného výboru,
 • zastupitelstvo obce nebo zastupitelstvo statutárního města nerozhodlo o návrhu přípravného výboru nebo rozhodlo o tom, že místní referendum nevyhlásí.
Návrh je třeba podat nejpozději:
 • do 10 dnů od doručení písemné výzvy k odstranění vad návrhu přípravného výboru,
 • do 20 dnů od jednání zastupitelstva obce nebo zastupitelstva statutárního města, kde měl být návrh přípravného výboru projednán, nebo od jednání zastupitelstva obce nebo zastupitelstva statutárního města, na kterém toto zastupitelstvo rozhodlo, že místní referendum nevyhlásí.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Přestupku se dopustí:
 • oprávněná osoba, která úmyslně podepíše podpisovou listinu k témuž návrhu přípravného výboru více než jednou,
 • fyzická osoba, která úmyslně podepíše podpisovou listinu k návrhu přípravného výboru, ač není oprávněnou osobou,
 • fyzická osoba, která v podpisové listině uvede nepravdivé údaje.
Za přestupek (dle výše uvedených odrážek) lze uložit pokutu až do výše 3 000 Kč.
Na přestupek a jeho projednání se vztahuje zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů; výkon této působnosti je výkonem přenesené působnosti obce nebo statutárního města.
Nebude-li zastupitelstvo obce nebo jiný orgán obce postupovat v souladu s rozhodnutím soudu o povinnosti vyhlásit místní referendum, vyzve Ministerstvo vnitra zastupitelstvo obce, aby do 2 měsíců zjednalo nápravu; jestliže tak zastupitelstvo obce v této lhůtě neučiní, Ministerstvo vnitra je rozpustí; proti tomuto rozhodnutí může obec podat žalobu k soudu.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

28. Popis byl naposledy aktualizován

22.07.2015

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.

Aktuální počasí

dnes, sobota 27. 11. 2021
zataženo 1 °C -3 °C
neděle 28. 11. zataženo 0/-3 °C
pondělí 29. 11. mírné sněžení 0/-4 °C
úterý 30. 11. mírné sněžení 0/-3 °C

Webkamera

   

    Hora Sv. Šebestiána

webkamera

Virtuální prohlídka

VIrtuální prohlídka obce Hora sv. Šebestiána

 

Nově:

Virtuální prohlídka

Interaktivní mapa

interaktivní mapa

      Interaktivní mapa

Czech POINT

Logo Czech POINT

Mobilní aplikace

V obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

Google playApp Store

Prevence

        Domácí násilí

Domácí násilí

Mapový portál

Mapový portál

Aktuální teplota

28.11.2021 19:14

Aktuální teplota:

-1,5 °C

Vlhkost:

92,6 %

Rosný bod:

-2,5 °C

Vyhledávač firem

Kontakt

č.p.3, 431 82 Hora Sv. Šebestiána

Telefon/fax: 474 695 131

E-mail: obec.sebestian@volny.cz

ID Datové schránky:

ua6aq3t

Úřední hodiny

Pondělí:  7:00 - 11:00

                 13:00 - 17:00

Středa:   14:00 - 17:00

Starosta obce:

Ing. Štelcichová Lenka, Mob. 724 155 305

Mapa